Study Islam

Cinta Kepada Rasul

Oleh M Rahmat Kurnia | Pada saat Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau ditemani oleh sahabatnya, Abu Bakar Shiddiq r.a.  Terkait masalah ini ada hal menarik dari apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak.  Beliau menyebutkan, sepanjang perjalanan tersebut Abu Bakar berjalan berpindah-pindah posisi.  Sesekali mengambil

Perubahan Hakiki Kearah Islam

Ahmad Athiyath dalam kitabnya, Ath-Thariq (Dirasah Fikriyah fi Kayfiyati al-‘Amal li Taghyiri Waqi’I al-Ummati wa Inhadhiha) menjelaskan, “Sesungguhnya manusia tidak akan berpikir tentang perubahan kecuali jika ia mengindera di sekililingnya terjadi realitas kerusakan, keburukan atau kondisi yang seharusnya tidak terjadi.” Karena itu perubahan itu selalu terjadi.  Keadaanya bisa kita lihat

Audisi Calon Pasangan Hidup: Strategi Jitu Membangun Keluarga Asmara

Endah Sulistiowati & Afiyah Rasyad I. PENDAHULUAN Dalam kitab Muqaddimah Dustuur terdapat sebuah kaidah: Al-ashlu fil mar’ati annahaa ummun wa rabbatul bayti. Wa hiya ‘irdhun an yushana. Artinya ialah ‘hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah suaminya. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib terjaga’. Jika seorang perempuan belum menikah,

Hadis Sahih

  Khabar (hadis) yang diterima (khabar maqbûl) adalah khabar yang penuturnya lebih di-râjih-kan kejujurannya. Khabar maqbûl adalah wajib dijadikan hujjah dan diamalkan (Dr. Mahmud Thahan, Taysir Mushthalah al-Hadîts, hlm. 32). Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani dalam Nukhbah al-Fikar fi Musthalahi Ahli al-Atsar menyatakan, dilihat dari sisi berbagai variasi tingkatannya, khabar maqbûl

Ekonomi dan Bisnis

Politik dan Hukum

Kesehatan

Konsultasi

SOSOK